Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dla początkujących

Termin

24-10-2016, 25-10-2016

Czas trwania

16 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

870.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pracowników oraz nieposiadających wykształcenia prawniczego.

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem Kpa przez urzędników w bieżącej pracy, przy wydawaniu decyzji, rozpatrywaniu skarg i wniosków itp.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu treści aktów prawnych oraz praktyki dot. procedury administracyjnej
 • nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce w szczególności przy wydawaniu decyzji, postanowień, rozpatrywaniu skarg i wniosków, a także formułowaniu odpowiedzi na odwołanie czy zażalenie, skargę do sądu itp.

Program

 • Czy idee mają znaczenie? Czyli o ogólnych zasadach procedury administracyjnej
 • Obywatel – urząd. Strony postępowania. Właściwość. Wyłączenie pracownika lub organu
 • Natręci czy pomocnicy. Udział prasy i organizacji pozarządowych
 • Co, jak kiedy czyli doręczenia wezwania i terminy
 • Jak działać? Wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt
 • „Nie” na dzień dobry, czyli odmowa wszczęcia postępowania
 • Jawnie czy w zaciszu gabinetu? Formy postępowania wyjaśniającego
 • Komu lub czemu wierzyć? Postępowanie dowodowe. Dokumenty, świadkowie, biegli, oględziny
 • Przerwanie toku postępowania. Warunki zawieszenie lub umorzenia
 •  Najważniejszy moment czyli rozstrzygnięcie. Decyzja, postanowienie, ugoda
 •  Kontrola działania urzędnika. Odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie. Samokontrola
 •  Błąd lub opieszałość mogą słono kosztować czyli o odpowiedzialności urzędników za błędne, nieterminowe lub niezałatwienie sprawy
 •  Nic nie jest ostateczne. Wznowienie postępowania, uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności
 •  Korespondencja obywatela z urzędem. Skargi, wnioski i zaświadczenia
 •  Nie ma nic za darmo. Opłaty i koszty postępowania
 •  Gdy spór rozgorzeje na dobre… Postępowanie sądowoadministracyjne. Sąd administracyjny, strony, pisma, skarga, doręczenia, terminy, mediacje, zawieszenie, umorzenie, wyrok, postanowienie, skarga kasacyjna, zażalenie.