Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Pomoc publiczna w projektach infrastrukturalnych

Termin

20-11-2019, 21-11-2019

Termin

20-21.11.2019

Czas trwania

wykład, studia przypadku, warsztaty

Forma zajęć

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych i kwestie pomocy publicznej
 • osoby pracujące przy projektach infrastrukturalnych w tym realizowanych z udziałem środków funduszy UE

Cele

 • omówienie praktycznych aspektów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w tym udzielanej ze środków funduszy UE (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne)
 • poznanie zasad oceny projektów infrastrukturalnych pod kątem przepisów o pomocy publicznej
 • przygotowanie uczestników do podejmowania decyzji dotyczących występowania i sposobów zapewnienia zgodności pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych w kontekście przepisów o pomocy publicznej
 • poznanie zasad funkcjonowania procesu oceny występowania pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych
 • nabycie umiejętności zapewniania zgodności pomocy publicznej na projekty infrastrukturalne z zasadami rynku wewnętrznego UE

Program

 • Miejsce przepisów o pomocy publicznej w systemie prawa UE
 • Aksjologia pomocy publicznej EFIS a EFSI
 • Nowe zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa
 • Wpływ projektów infrastrukturalnych na konkurencje na rynku wewnętrznym UE
 • Analiza projektów infrastrukturalnych pod kątem przepisów o pomocy publicznej w wybranych sektorach
 • Sposoby zapewnienia zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym GBER
 • Rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
 • Rozporządzenie 1370/2007
 • Prawo pomocy publicznej a przepisy o zamówieniach publicznych
 • Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego