Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Pomoc publiczna w okresie programowania 2014-2020

Termin

09-11-2015, 10-11-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji, ćwiczenia, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

25

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

 • przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w TFUE
 • zaprezentowanie przykładów udzielania wsparcia na wszystkich poziomach potencjalnego występowania pomocy publicznej
 • omówienie dostępnych form i trybów pomocy państwa

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek w transakcji, w której występuje pomoc publiczna
 • zrozumienie zasady udzielania pomocy i stawianych wymogów
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku.

Program

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną i analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020
 • Określanie wielkości przedsiębiorcy
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym tzw. analitycal grids).
 • Rodzaje i tryby i konsekwencje udzielania pomocy publicznej.
 • Warunki udzielania pomocy de minimis
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej
 • Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej
 • Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym pomoc inwestycyjna regionalna na podstawie wyłączenia blokowego
 • Poziomy występowania pomocy publicznej
 • Programowanie wsparcia w programach operacyjnych finansowanych ze źródeł UE a kwestie pomocy publicznej
 • Pomoc publiczna w aspekcie danin publicznych
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
 • Pomoc publiczna w Polsce i w poszczególnych sektorach
 • Pomoc na ratowanie: przygotowanie planu, doświadczenia w tworzeniu programu
 • Pomoc na restrukturyzację: procedury, przygotowanie planu
 • Zwrot pomocy
 • Obliczanie wysokości pomocy publicznej i sporządzanie zaświadczeń o  udzieleniu pomocy de mini mis
 • Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej