Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie programowania 2014-2020

Termin

29-11-2018, 30-11-2018

Termin

29-30.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; cykl Kolba; action learning; burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę pomocy publicznej, finanse jednostki, programowanie i planowanie działalności

Cele

Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia zarówno krajowym , jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia na wszystkich poziomach potencjalnego występowania pomocy publicznej. Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby pomocy państwa.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek w transakcji, w której występuje pomoc publiczna
 • rozumienie zasady udzielania pomocy i wymogów stawianych prawem UE
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku

Program

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną
 • Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE:  pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020
 • Określanie wielkości przedsiębiorcy – omówienie różnych przypadków
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycal grids)
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej
 •  Warunki udzielania pomocy de minimis
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej
 • Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej.
 • Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Altmark
 • Pomocy w rolnictwie i rybołówstwie
 • Pomoc na ratowanie: procedury wynikające z przepisów prawa polskiego i unijnego
 • Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MRR)