Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Podstawowy kurs prawa gospodarczego i cywilnego dla urzędnika

Termin

25-11-2019, 26-11-2019

Termin

25-26.11.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • pracownicy komórek merytorycznych, zajmujący się przygotowywaniem umów, porozumień, zamówień itp.
 • pracownicy urzędów kontaktujący się zarówno z osobami fizycznymi jaki i podmiotami gospodarczymi zwracającymi się do urzędu, a także ich pełnomocnikami

Cele

 • omówienie podstawowych zagadnień kodeksu cywilnego
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki prawa gospodarczego i handlowego
 • wiedza na temat prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, wiedza na temat zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych  a także m.in. zasad reprezentacji spółek ale też osób fizycznych, odpowiedzialności za zawarte umowy, zobowiązania i długi

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat aktów prawnych oraz praktyki dotyczącej podstawowych zagadnień prawa cywilnego i podmiotów gospodarczych , w tym zestawu pojęć z prawa handlowego oraz umiejętność podejmowania prawidłowych działań w kontaktach z podmiotami gospodarczymi,
 • znajomość takich zagadnień jak spółka, pełnomocnik, prokura, firma, nazwa, zasady reprezentacji, odpowiedzialność za zobowiązania, nieruchomość, księgi wieczyste, hipoteka, własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe, interes prawny i in. 

Program

 • Omówienie podstawowych pojęcia z zakresu prawa cywilnego
 • Własność, użytkowanie wieczyste i inne ograniczone prawa rzeczowe (służebności, prawa spółdzielcze)
 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych – forma, treść, rodzaje możliwych zabezpieczeń (m.in. kary umowne)
 • Omówienie najczęściej zawieranych umów (dzieło, zlecenie, roboty budowlane, najem, prawnoautorskie)
 • Jak reagować w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? Postępowanie egzekucyjne
 • Podstawowe zagadnienia prawa spadkowego oraz z zakresu ksiąg wieczystych potrzebne w pracy urzędnika
 • Podstawowe zagadnienia prawa handlowego (rodzaje spółek, zasady reprezentacji, pełnomocnictwa, prokura, likwidacja bądź upadłość)