Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Podstawowy kurs prawa gospodarczego i cywilnego dla urzędnika

Termin

26-11-2018, 27-11-2018

Termin

26-27.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • pracownicy komórek merytorycznych, zajmujący się przygotowywaniem umów, porozumień, zamówień itp.
 • pracownicy urzędów kontaktujący się zarówno z osobami fizycznymi jaki i podmiotami gospodarczymi zwracającymi się do urzędu, a także ich pełnomocnikami

Cele

 • omówienie podstawowych zagadnień kodeksu cywilnego,
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki prawa gospodarczego i handlowego,
 • wiedza na temat prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, wiedza na temat zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych  a także m.in. zasad reprezentacji spółek ale też osób fizycznych, odpowiedzialności za zawarte umowy, zobowiązania i długi

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat aktów prawnych oraz praktyki dotyczącej podstawowych zagadnień prawa cywilnego i podmiotów gospodarczych , w tym zestawu pojęć z prawa handlowego oraz umiejętność podejmowania prawidłowych działań w kontaktach z podmiotami gospodarczymi,
 • znajomość takich zagadnień jak spółka, pełnomocnik, prokura, firma, nazwa, zasady reprezentacji, odpowiedzialność za zobowiązania, nieruchomość, księgi wieczyste, hipoteka, własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe, interes prawny i in. 

Program

 • Omówienie podstawowych wariantów prowadzenia działalności gospodarczej i zagadnień prawa cywilnego przydatnych w pracy urzędnika
 • Podstawowe pojęcia prawa cywilnego - firma, nazwa, przedsiębiorstwo, pełnomocnictwo, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, własność, czyny niedozwolone, niewykonywanie umów, hipoteka, księgi wieczyste
 • Omówienie rodzajów spółek handlowych. Kto ponosi odpowiedzialność za działania spółki? 
 • Krótka charakterystyka ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu likwidacji, upadłości i przekształceń spółek – kto może reprezentować i podejmować działania w imieniu spółki. Upadłość konsumencka