Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej – aspekty organizacyjno-psychologiczne oraz prawne

Termin

27-10-2020, 28-10-2020

Termin

27-28.10.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 10.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

 • Pracownicy działów kadr
 • Kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

 • Kompleksowy przegląd zagadnień składających się na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie.
 • Przedyskutowanie, zarówno „miękkich”, jak i „twardych” elementów prowadzenia nowoczesnej polityki personalnej w służbie cywilnej.

Efekty szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacyjnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi
 •  Udoskonalenie znajomości przepisów prawa pracy oraz poprawa umiejętności stosowania przepisów w praktyce.

Program

 • Zadania nowoczesnego działu kadr
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w administracji publicznej
  • Nabór zewnętrzny a nabór wewnętrzny
  • Przegląd metod i narzędzi rekrutacyjno-selekcyjnych
  • Najczęściej popełniane błędy i sposoby zapobiegania
 • Ocenianie pracowników w administracji publicznej
  • Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej
  • Rozmowa oceniająca jako podstawa systemu ocen
  • Podstawowe pułapki oceniania i sposoby ich unikania
 • Rozwój i doskonalenie pracowników
  • Tworzenie indywidualnych programów rozwoju zawodowego
  • Przegląd metod możliwych do zastosowania w ramach IPRZ – wady i zalety każdej z nich
 • Rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej Urzędu
  • Znaczenie i zasady prowadzenia rozmów derekrutacyjnych oraz exit interviews

 

Formalne aspekty rekrutacji

 

 • Podstawy rekrutacji w SC  – kluczowe przepisy
 • Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe
 • Przygotowanie ogłoszenia o naborze
 • Pierwszeństwo zatrudnienia
 • Wyższe stanowiska
 • Ponowne zatrudnienie
 • Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania
 • Sprawdzania przydatności kandydatów
 • Dobre praktyki europejskie, jako wytyczne
 • Udział kierowników w procesie rekrutacji – zasady
 • Proces decyzyjny – zgodność z prawem i  racjonalne zasady
 • Odpowiedzialność za wyniki rekrutacji
 • Ocena rezultatów rekrutacji – wskaźniki, mierniki, raporty

 

Warunki i sposoby przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej

 

 • Obowiązek – poddanie się ocenie okresowej
 • Cele “normatywne” ocen okresowych
 • Formalizacja rozmowy oceniającej
 • Krytyka podwładnych w trakcie oceny - zasady i dopuszczalne granice
 • Analiza rezultatów ocen – wartość informacyjna i wartość formalno-prawna
 • Raporty podsumowujące oceny – raport roczny (przykład)

 

Szkolenia

 

 • Formalno-prawne podstawy szkolenia zatrudnionych w Służbie Cywilnej
 • Planowanie szkoleń
 • Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej
 • Problematyka umów pracodawca-pracownik
 • Obowiązek szkoleniowy i czas szkolenia
 • Normy dotyczące szkoleń
 • Szkolenia wewnętrzne w systemie
 • Ocena szkoleń – zasady i dokumentacja procesu
 • Ocena skuteczności szkoleń w skali Urzędu - przykład dokumentu