Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze w procesie prawodawczym

Termin

24-09-2020, 25-09-2020

Termin

24-25.09.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

20

Koszt

320.00 PLN

Adresat

 • legislatorzy
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Pogłębienie wiedzy o interpretacji prawniczej z uwzględnieniem wymogów i specyfiki procesu prawodawczego.

Utrwalenie umiejętności prawidłowego dokonywania wykładni prawa na etapie jego tworzenia.

Poznanie przyczyn tworzenia przepisów niewyrażających jasno i precyzyjnie spójnych norm prawnych.

Poszerzenie znajomości zidentyfikowanych w prawoznawstwie metod interpretacji i udoskonalenie zdolności posługiwania się nimi.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie specyfiki wykładni w ramach różnych gałęzi prawa
 • poznanie lub utrwalenie wiadomości o wadze wielopłaszczyznowego związku między regułami tworzenia prawa a regułami jego wykładni
 • poszerzona umiejętność odtwarzania norm prawnych wywodzonych z innych norm prawnych w celu unikania przepisów zbędnych
 • pogłębiona zdolność do wieloaspektowego i szczegółowego argumentowania na rzecz utrzymania zaprojektowanego (danego) brzmienia przepisu
 • rozbudowanie warsztatu pojęciowego z zakresu teorii prawa użytecznego w legislacji

Program

 • pojęcie wykładni prawa a inne rodzaje interpretacji tekstu
 • pojęcia kluczowe i kontrowersyjne w wykładni prawa (intencja, racjonalność prawodawcy, normatywność tekstu prawnego, rozczłonkowanie syntaktyczne i treściowe, kondensacja norm w przepisach)
 • koncepcje wykładni prawa (zarys)
 • dyrektywy wykładni prawa a praktyka procesu stanowienia prawa
 • porównywanie rezultatów zastosowania dyrektyw wykładni w procesie legislacyjnym
 • specyfika wykładni w ramach poszczególnych gałęzi prawa
 • problematyka wykładni Konstytucji i jej znaczenie dla procesu prawodawczego
 • materiały legislacyjne i ich rola w wykładni prawa
 • wnioskowania prawnicze i topiki prawnicze oraz ich zastosowanie w tworzeniu i interpretacji przepisów (na wybranych orzeczeniach sądowych)