Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE RODO w urzędzie – aspekty praktyczne

Termin

02-12-2021, 03-12-2021

Termin

2-3.12.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku, omówienie przykładowych wzorów dokumentów

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza i osoby upoważnione do przetwarzania danych
 • audytorzy wewnętrzni
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną i organizacyjną urzędu
 • członkowie zespołów IOD oraz ds. RODO i koordynatorzy ds. RODO 

Cele

Przekazanie, jak można racjonalnie stosować przepisy RODO, jednocześnie działając zgodnie z prawem i nie paraliżując działań urzędu

Efekty szkolenia

 • wiedza, które informacje podlegają ochronie na podstawie RODO oraz jak je legalnie zbierać i dalej przetwarzać m.in. udostępniać 
 • umiejętność identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą mogą korzystać z praw na podstawie RODO
 • identyfikacja, kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych i jak się w takiej sytuacji należy zachować

Program

Omówienie najnowszych decyzji i stanowisk Prezesa UODO oraz przykłady typowe dla sektora publicznego związane z KPA, dostępem do informacji publicznej, petycjami, procesem legislacyjnym itd. 

 • Zakres informacji chronionych na podstawie RODO (m.in. służbowe dane kontaktowe, informacje o przedsiębiorcach, osoby reprezentujące osoby prawne, cudzoziemcy)
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych (m.in. legalność zbierania i udostępniania danych, tzw. dane nadmiarowe, zapewnienie rozliczalności, udostępnianie informacji o wynagrodzeniach, retencja a BIP)
 • Udostępnienie danych a ich powierzenie (m.in. kiedy konieczna jest umowa powierzenia i jakie elementy musi zawierać, jak weryfikować dostawców usług; przykładowe wzory dokumentów)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. jakie prawa z RODO ma obywatel, który kontaktuje się z urzędem, jak racjonalnie informować, aby uniknąć „papierologii”, kiedy uwzględniać żądania o prawo do „bycia zapomnianym”)  
 • Inspektor Ochrony Danych - status, obowiązki, współpraca w urzędzie
 • Bezpieczeństwo danych – neutralność technologiczna, procedury wewnętrzne, zasady bezpieczeństwa dla osób upoważnionych   
 • Naruszenia ochrony danych (co, kiedy i komu zgłaszać; jak minimalizować ryzyko zaistnienia naruszeń)  
 • Kontrola Prezesa UODO, sankcje i odpowiedzialność
 • Typowe „RODO błędy” w sektorze publicznym