Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie

Termin

16-07-2020, 17-07-2020

Termin

16-17.07.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

20

Koszt

320.00 PLN

Adresat

 • legislatorzy
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o rodzajach luk i sposobach ich usuwania. Omówienie sytuacji kolizji norm prawnych. Ukazanie różnicy pomiędzy pominięciem a zaniechaniem. Omówienie różnych typów przepisów odsyłających. Wyjaśnienie legislacyjnego znaczenia wybranych zwrotów i spójników. Analiza pojęcia superfluum i przykładów tego zjawiska.

Efekty szkolenia

 • opanowanie lub utrwalenie wiedzy dotyczącej luk prawnych i sposobów ich usuwania
 • zrozumienie różnic pomiędzy innymi skomplikowanymi zjawiskami występującymi w tekście prawnym
 • rozwinięcie umiejętności wskazania przykładów prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie różnych typów przepisów odsyłających oraz kształtujących relacje między przepisami
 • wzbogacenie wiedzy teoretycznoprawnej pomocnej w tworzeniu prawa i procesie legislacyjnym

Program

 • pojęcie luki prawnej, rodzaje luk prawnych, sposoby ich usuwania
 • kolizja norm (sprzeczności logiczne, przeciwieństwa logiczne, niezgodności prakseologiczne) oraz sposoby ich usuwania
 • różnica między pominięciem a zaniechaniem prawodawczym oraz stosunek tej typologii do luk prawnych
 • przepisy odsyłające i ich typy
 • pojęcie „odpowiedniego stosowania” i trudności z nim związane
 • przykłady prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie przepisów odsyłających oraz przewidujących odpowiednie stosowanie
 • wyjaśnienie legislacyjnego znaczenia zwrotów określających relacje między przepisami: „w szczególności”, „z zastrzeżeniem”, „z wyjątkiem”, „z uwzględnieniem”, „ustawa/przepis nie narusza ustawy/przepisów”, „chyba że ustawa stanowi inaczej” oraz wybranych spójników
 • analiza pojęcia superfluum i przykładów tego zjawiska