Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Przyjazny język urzędowy. Poprawne i komunikatywne redagowanie tekstów urzędowych i informacji dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Termin

17-11-2021

Termin

17.11.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Warsztaty - online

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Joanna Kałużna-Ross

Adresat

Pracownicy administracji publicznej

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania tekstów urzędowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Efekty szkolenia

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości

Program

Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe błędy językowe. Z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. To ostrzeżenie, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem.

 • Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 • Ortografia  (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie),  najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń) oraz interpunkcja. 
 • Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk).
 • Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 • Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 • Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
 • Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 • Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 • Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 • Prosty język w korespondencji oficjalnej.
 • Zasady redagowania dostępnych informacji pod kątem osób niepełnosprawnych.
 • Spójność i kompozycja tekstu.
 • Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 • Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa i standaryzacja  tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
 • Prawidłowe pod względem technicznym rozmieszczenie tekstu w piśmie urzędowym.
 • Zasady  netykiety.
 • Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.