Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE PRINCE2® Foundation (v. 2017) – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020

Termin

17-19.11.2020

Czas trwania

27 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) w tym egzamin, godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®

Cele

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego. Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami
 • zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®
 • poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®
 • poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®

Program

 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Gra edukacyjna PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje.
 • Temat organizacja
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Temat jakość
 • Temat ryzyko
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat postępy
 • Proces sterowanie etapem
 • Temat zmiana
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Proces zamykanie projektu
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2 Foundation
 • Egzamin na poziomie Foundation

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań; czas trwania egzaminu wynosi 60 minut; próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów).