Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE PODSTAWY ZARZĄDZANIA Zostałem szefem!... i co teraz?

Termin

22-03-2021, 23-03-2021

Termin

22-23.03.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony jest dla:
- nowo awansowanych naczelników, kierowników i dyrektorów, którzy wcześniej nie zarządzali swoim własnym zespołem

- pracowników, którzy zostali delegowani do koordynowania zespołem projektowym/zespołem roboczym 

Cele

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie nowo awansowanych menadżerów do pełnienia roli skutecznego lidera swojego zespołu.
Podczas warsztatów uczestnicy nabywają umiejętności prawidłowego obejmowania zespołu, wyznaczania ram funkcjonowania zespołu, prawidłowego delegowania zadań, monitorowania postępu pracy, priorytetyzowania zadań, umiejętności przekazywania uznania i konstruktywnej krytyki, motywowania i przekazywania uwagi.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować i wygłosić expose szefa
 • Asertywnie poradzić sobie z sytuacją przeformułowania relacji koleżeńskich na relacje przełożony podwładny
 • Stworzyć skuteczny i efektywny zespół
 • Prawidłowo delegować zadania, motywować pracowników i monitorować jakość pracy

Program

 • Obejmuję nowy zespół – moje Expose
  określanie i komunikowanie zespołowi wizji i celu, ustalanie i komunikowanie kryteriów, przekazywanie odpowiedzialności, ustalanie cykliczności spotkań indywidualnych i zespołowych
 • Budowanie zespołu – jak zbudować trwały i zaangażowany zespół

Cechy skutecznego zespołu oraz metody na ich uzyskanie

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi stylami zarządzania
  Zarządzanie sytuacyjne Blancharda oraz określenie własnej pozycji na mapie stylów kierowania, zrozumienie wymiarów nastawienia na ludzi i nastawienia na zadania skutecznego szefa
 • Budowanie strefy komfortu
  niewystarczające techniki motywacji 2.0; typ I i typ X Pinka; prosty diagram stosowania nagrody, osie zachowania typów, metody uruchamiania kolejnych pokładów motywacji; budowanie pokładów automotywacji
 • Budowanie strefy dyskomfortu
  ryzyka karania, analiza transakcyjna i jej rola w relacjach zawodowych, dziecko-rodzic-dorosły – wpływ poziomu relacji na efektywność i skuteczność w miejscu pracy, ćwiczenia w doskonaleniu i przenoszeniu poziomu komunikacji na poziom dorosły-dorosły, metody ewentualnego udzielania/przyznawania kar
 • Metody przekazywania trudnych decyzji
  źródła oporów w przekazywaniu trudnych decyzji, redukcja bólu własnego i pracownika, onkologiczna technika przekazywania trudnych decyzji i informacji
 • Techniki delegowania i uprawniania
  podstawowe zasady delegowania oraz zasady uprawniania, studium przypadku z delegacją oraz uprawnieniem, praca z arkuszem delegowania, model rozmowy delegującej, praca z arkuszem uprawniania, model rozmowy uprawniającej
 • Rozmowa separacyjna
  prawne, psychologiczne i społeczne ryzyka nieprawidłowej separacji; procedura rozmowy separacyjnej; zalecenia i porady w zakresie dobrze przeprowadzonych separacji pracownika
 • Radzenie sobie z narzekaniem podwładnych
  teoria ról grupowych Balbina i jej wpływ na przyjmowane w zespole postawy, sposoby reakcji menadżera na zachowania i postawy podwładnych
 • Radzenie sobie z argumentami typu „nie bo nie”
  praca z przekonaniami pracowników, umiejętność argumentowania i angażowania pracowników do realizacji zleconych zadań
 • Uruchamianie głębszych pokładów współpracy
  budowa ducha zespołu oraz szerokiej współpracy na drodze realizacji wspólnego celu

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.