Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Podstawy prawa dla inspektorów ochrony danych

Termin

22-06-2020

Termin

22.06.2020

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne w godz. 10.00-13.15

Forma zajęć

Wykład z elementami warsztatów i dyskusji

Liczba uczestników

16

Koszt

240.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

inspektorzy ochrony danych i ich zastępcy oraz pozostali członkowie zespołów ochrony danych (bez wyksztalcenia prawniczego)  

Cele

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi kluczowymi w pracy inspektorów ochrony danych 

Efekty szkolenia

Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów prawnych, które pojawiają się w pracy IOD, którzy nie są prawnikami 

Program

W czasie szkolenia przedstawione zostaną kwestie teoretyczne, ale także praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony danych.  Planowana jest praca na przykładach.

  • Źródła prawa w Polsce w kontekście interpretacji RODO m.in. jak traktować informacje na stronie internetowej UODO, decyzje Prezesa UODO, wyroki sądów administracyjnych i wytyczne EROD
  • Przepis prawny a norma prawna
  • Prawidłowe powoływanie się na akty prawne. Wiarygodne źródła informacji o aktualnych aktach prawnych
  • Interpretacja przepisów prawa
  • Bieg terminów i ich obliczanie w kontekście RODO (przykłady)
  • Redagowanie umów ochrony danych osobowych – kwestie formalnoprawne (praca na przykładach) 
  • Redagowanie klauzul informacyjnych - kwestie formalnoprawne (praca na przykładach)    
  • Konsultacje w sprawach zgłoszonych przez uczestników