Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Legislacja dla nieprawników

Termin

08-06-2021, 09-06-2021

Termin

8-9.06.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z prezentacją kazusów

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi dyrektywami stanowienia prawa (w tym o charakterze wewnętrznym) oraz zasadami techniki prawodawczej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem: Konstytucji, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu systemu źródeł prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych, z uwzględnieniem aktów o charakterze wewnętrznym (struktura aktu, elementy aktu, typowe środki techniki prawodawczej)
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych

Program

 • System źródeł prawa
 • Dobre prawo:
  • reguły rzetelnej legislacji
  • zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
  • zasady ogólne techniki prawodawczej
  • tytuł
  • przepisy merytoryczne
  • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe
  • nowelizacja
  • przepisy upoważniające; akty wykonawcze
  • typowe środki techniki prawodawczej (definicja, skrót, odesłanie wewnętrzne i zewnętrzne, przepis zawierający wyliczenie, dzienniczek promulgacyjny, odnośnik)