Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Legislacja dla nieprawników

Termin

16-03-2021, 17-03-2021

Termin

16-17.03.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 6 godz. dyd  w  godz. 9.30-14.30)

Forma zajęć

Wykład z elementami warsztatowymi przeprowadzony metodą online

Liczba uczestników

25

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej mający styczność z procedowaniem projektów aktów normatywnych bez wykształcenia prawniczego
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w procedurach legislacyjnych
 • każdy zainteresowany techniczną stroną procesu redagowania aktów normatywnych

Cele

 • zapoznanie z systemowymi i praktycznymi aspektami redagowania projektów aktów normatywnych,
 • zdobycie wiedzy o budowie aktów normatywnych, rodzajach przepisów i ich funkcjach
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia

Efekty szkolenia

 • wiedza o systemie prawnym w zakresie związanym z legislacją
 • rozpoznawanie rodzajów przepisów i elementów aktu normatywnego
 • znajomość podstawowych technik prawodawczych i ich skutków w systemie prawnym

Program

 • System prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe:
  • podstawowe pojęcia legislacji (przepis, norma prawna, język prawny, akt normatywny i inne),
  • charakterystyka konstytucyjnego systemu źródeł prawa i jej konsekwencje dla podmiotów stanowiących prawo,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – zakres stosowania,
o   podstawowe zasady prawidłowej legislacji legislacji.
 • Budowa aktów normatywnych:
o   formy aktów i tytuły,
o   jednostki redakcyjne aktu normatywnego, oznaczanie przepisów i ich systematyzacja,
 • rodzaje i kolejność przepisów.
 • Redagowanie przepisów merytorycznych:
o   specyfika i wymogi języka prawnego,
 • typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki, załączniki,
 • problemy redakcji poszczególnych rodzajów przepisów (ustrojowe, proceduralne, karne) na przykładach.
 • Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących:
  • zasady nowelizowania,
  • techniki nowelizacyjne.
 • Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące:
  • istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych,
  • możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych,
  • techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje.
 • Przepisy końcowe (uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej):
  • Techniki uchylania aktów normatywnych;
  • schematy formułowania przepisu o wejściu w życie,
  • określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych.
 • Zasady opracowywania tekstu jednolitego i techniki prawodawcze związane z jego redagowaniem:
  • forma i obligatoryjne elementy opracowywania tekstu jednolitego,
  • zakres treści uwzględnianej w tekście jednolitym i techniki prawodawcze z tym związane.