Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Efektywna komunikacja i zarządzanie czasem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych

Termin

06-12-2021

Termin

6.12.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Online

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w administracji publicznej i biznesie

Cele

Zapoznanie uczestników z mechanizmami dotyczącymi  organizowania pracy własnej i innych w czasie w jednostkach administracji publicznej. Wyposażenie w wiedzę, umiejętności i narzędzia dotyczące praktycznego zarządzania sobą w czasie, zasad wyznaczania celów w sytuacji kryzysowej, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem technik komunikacji

Efekty szkolenia

  • Wzrost efektywności – zdolność lepszej organizacji pracy.
  • Skuteczniejsza realizacja planów dzięki efektywnemu wykorzystaniu narzędzi i technik zarządzania czasem.
  • Wzrost satysfakcji i motywacji – radzenie sobie z presją czasu i złożonością realizowanych spraw.
  • Wypracowanie pozytywnego nastawienia do realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi i wdrożenie nowych nawyków.
  • Skuteczniejsze zarządzania czasem swoim i pracowników pozwalającym na niwelowanie stresu i budującym sprawność organizowania i planowania działań.

Program

MODUŁ 1 „ZARZĄDZANIE CZASEM”

1.Efektywne zarządzanie czasem pracy poprzez poznanie własnego poziomu energetycznego.

a/ typy preferencyjne pracowników- krzywa efektywności indywidualnej.

b/  wyznaczanie krzywej wydajności zespołu

c/ efektywność działań w czasie „zimowym” i „letnim”

2.Efektywne zarządzanie czasem pracy  poprzez eliminowanie przeszkód

a/ rodzaje przyczyn tracenia czasu

b/klasyfikacja „pożeraczy czasu”- i ćwiczenia je eliminujące

b/ zasada Pareto

c/ praktyczne wskazówki organizacji zadań w czasie

3.Matryca Eisenhowera- warsztat na przykładzie sytuacji z branży

4.Prokrastynacja- jak jej uniknąć i nie mieć poczucia winy.

MODUŁ 2 „KRYZYS I ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE”

1.Czym jest kryzys a czym sytuacja kryzysowa?

2.Rodzaje kryzysu, przyczyny ich powstawania.

3.Skutki kryzysu dla zespołu i poszczególnych jego członków.

4.Skutki sytuacji kryzysowej dla kadry kierowniczej.

a/ zakłócenia w realizacji zadań

b/ delegowanie zadań- schematy rozmów delegujących.

c/ wyznaczanie nowych zadań- sztab kryzysowy

5.Techniki zarządzania w sytuacji kryzysowej – budowanie schematu, wyznaczanie celów, planowanie zasobów

6.Konfrontacja z przekonaniami dotyczącymi organizacji czasu pracy w sytuacji kryzysowej

7.Lęki i stres związany z kryzysem a efektywność działań.

MODUŁ 3 „EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH”

1.Narzędzia i sposoby komunikacji w efektywnym  zarządzaniu

a/ parafrazowanie

b/”przeniesienie”, wizualizacja, elementy NLP

2. Komunikacja zadaniowa a komunikacja procesowa.

a/ diagnoza typu pracownika i dobór technik komunikacyjnych

b/kontrola wykonania zadań w sytuacji kryzysowej, pod presją czasu

3. Techniki efektywnego motywowania- praktyczne wskazówki.

4.   Pętla nawyku i wdrażanie nowych nawyków- rola nagrody.