Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej poziom I - dla członków zespołów projektowych (I edycja)

Termin

29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021

Termin

29-30.11. - 01.12.2021

Czas trwania

3 dni szkoleniowe po 6h dydaktycznych ( 18 h) 

Forma zajęć

wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, prezentacje indywidualne i grupowe, analiza studium przypadku, praca indywidualna

Liczba uczestników

20

Koszt

1500.00 PLN

Prowadzący

Marcin Opas

Adresat

Osoby zainteresowane nabyciem podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.  Doświadczenie uczestników szkolenia w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe. Pomocnym jest, jeśli uczestnik stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Cele

Zapoznanie lub uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia o wybranych zagadnieniach z podstaw zarządzania projektami oraz ich wykorzystania w realizacji strategii organizacji.

Efekty szkolenia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia wiedzą (rozumieją, znają):

  • kluczowe aspekty praktycznego zarządzania projektami,
  • najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami,
  • wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu,
  • zasady profesjonalnego planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia potrafią w podstawowym zakresie:

  • ocenić konieczność powołania projektu do realizacji danego przedsięwzięcia,
  • opracować uzasadnienie biznesowe dla projektu,
  • zaplanować realizację projektu,
  • monitorować postępy realizacji projektu

Program

Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami:

•           definicja projektu, programu, portfela

•           różnica pomiędzy projektem/programem a działalnością stałą w administracji publicznej

•           kiedy i dlaczego warto zdefiniować projekt?

Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne.

Korzyści z zarządzania projektowego.

Cykl życia projektu:

•           model fazowy wraz z jego umiejscowieniem w działalności organizacji

•           korzyści z korzystania z modelu fazowego.

Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań:

•           metody analizy otoczenia i interesariuszy

•           mapa interesariuszy

•           rejestr interesariuszy.

Struktura zarządzania projektem:

•           główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności

•           macierz RACI.

Zarządzanie zespołem projektowym:

•           lider a zespół – przewodzenie w zespole,

•           motywowanie członków zespołu.

Tworzenie struktury podziału prac (WBS):

•           zasady tworzenia,

•           rodzaje WBS,

•           alokacja zasobów.

Harmonogramowanie:

•           metoda ścieżki krytycznej,

•           wykres Adamieckiego/Gantt’a.

Budżetowanie:

•           powiązanie z WBS i harmonogramem,

•           zasady tworzenia budżetów.

Monitorowanie projektu:

•           rola monitorowania i controllingu w zarządzaniu projektami,

•           wykorzystanie MonAlizy 2.0 do monitorowania projektów,

•           metoda wartości wypracowanej (Earned Value Method),

•           analiza trendu kamieni milowych.

Zarządzanie ryzykiem w projektach:

•           identyfikacja,

•           analiza jakościowa i ilościowa,

•           metody reakcji,

•           monitoring ryzyka.