Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Nowy plan kont – przygotowanie polityki rachunkowości dla jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych na rok 2018

Termin

26-01-2018

Termin

26.01.2018

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

490.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS jako jednostki nadrzędne oraz jednostki podległe i jednostki nadzorowane.

Cele

Podniesienie kwalifikacji w zakresie opracowania polityki rachunkowości na rok 2018 dla jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku nowych wymogów nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Efekty szkolenia

Prawidłowa polityka rachunkowości na rok 2018 dla jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Program

  • Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych oraz szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości budżetowej.
  • Charakterystyka nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - nowości w nowym planie kont.
  • „Stary” a „nowy” plan kont – wygaśnięcie z mocy prawa polityki dotychczasowej polityki rachunkowości, porównanie przepisów i analiza zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.
  • Polityka rachunkowości 2018 – dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości do nowych przepisów dla państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych.
  • Najważniejsze modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2018 – porównanie księgowań obowiązujących w roku 2017 z wzorami  księgowań na rok 2018.
  • Powiązanie danych księgowych z poszczególnymi sprawozdaniami typu „RB” – obroty i salda i ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2018.