Tytuł szkolenia

MS Excel - analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych dla średniozaawansowanych

Termin

07-09-2020

Termin

7.09.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych, którzy chcą szybko i sprawnie tworzyć elastyczne zestawienia i podsumowania danych oraz przedstawiać je w przejrzystej, czytelnej formie
 • kierownicy komórek organizacyjnych, którzy chcą efektywniej analizować dane oraz interpretować graficznie wyniki, aby podejmować właściwe decyzje
 • wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z analizą danych oraz ich interpretacją graficzną w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań z wykorzystaniem tabel oraz wykresów przestawnych.

Efekty szkolenia

 • umiejętność prawidłowego przygotowania danych źródłowych do analizy
 • umiejętność tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych oraz wizualizacji danych z wykorzystaniem wykresów przestawnych
 • poprawa efektywności tworzonych analiz oraz przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Import danych z różnych źródeł „zewnętrznych” (plików tekstowych, bazy Access) oraz przygotowanie danych do analizy, usuwanie błędów i nieprawidłowości
 • Zalety i ograniczenia tabel przestawnych
 • Tworzenie tabel przestawnych, elementy tabel, nawigacja i zmiana podstawowych parametrów
 • Dostosowanie pól tabeli przestawnej, zmiana nazw pól, wprowadzanie formatów liczbowych, zmiana obliczeń podsumowujących (suma, średnia, licznik)
 • Raporty tabeli przestawnej, wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy, grupowanie pól tabeli przestawnej w zakresy (wartości liczbowe, daty)
 • Formatowanie tabel przestawnych, style tabeli przestawnej, zamiana tabel przestawnych na ”zwykłe” tabele
 • Pobieranie danych do tabeli przestawnej z wielu arkuszy tego samego skoroszytu oraz z zewnętrznego skoroszytu
 • Pola obliczeniowe, stosowanie formuł w tabelach przestawnych, funkcje wbudowane Excela stosowane w polach obliczeniowych
 • Wykresy przestawne, zmiana parametrów wykresu przestawnego, modyfikacja wykresu