Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Motywacja 3.0, czyli nowe podejście do budowania zaangażowania i satysfakcji w administracji publicznej

Termin

03-12-2014, 04-12-2014

Czas trwania

16 godzin

Forma zajęć

warsztaty inspirujące, prezentacje i ćwiczenia

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

990.00 PLN

Adresat

kadra kierownicza administracji publicznej – dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, naczelnicy wydziałów

Cele

prezentacja nowych koncepcji oraz sposobu myślenia o mechanizmach motywacji zespołowej oraz automotywacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę pracy w administracji publicznej. Inspiracja managerska do poszukiwań nowych formuł wpływania na współpracowników i komunikacji interpersonalnej zorientowanych na pogłębianie umiejętności zarządzania energią własną i współpracowników wraz z przedstawieniem wybranych narzędzi i technik managerskiego wpływu.

Efekty szkolenia

Zapoznanie z nowymi koncepcjami dotyczącymi motywacji, wynikami badań oraz narzędziami pogłębiającymi nowe rozumienie źródeł i istoty zaangażowania i satysfakcji z pracy w administracji publicznej; Wzrost kompetencji managerskich w zakresie stymulowania klimatu sprzyjającego samorealizacji współpracowników oraz radzeniu sobie z sytuacjami pośrednio lub bezpośrednio związanymi z konsekwencjami czasów kryzysu i turbulencji; Inspiracja do poszukiwań nowych, skutecznych i kreatywnych sposobów managerskiego działania wobec indywidualnych osób i zespołów; Zachęcenie do wdrażania zmian i innowacji w postępowaniu wobec współpracowników i wobec siebie samego/siebie samej.

Program

  1. Na czym polega „czwarty wymiar” motywowania pracowników (poza kontrolą, budowaniem zaufania i współpracą) w czasach turbulencji
  2. „Czy umiejętności managerskie mają coś wspólnego z postawami rodzicielskimi w rodzinie wyniki badań efektów motywacyjnych dzieci managerów
  3. „Dlaczego nadmierna przewaga motywacji finansowej może rujnować ważne pokłady motywacji indywidualnej i zespołowej
  4. „Specyfika „oceanów motywacji” w administracji publicznej, czyli jak budować zdrowy upór i determinację pracowniczą i managerską
  5. „Jak rozpoznawać cztery zasadnicze postaci energii organizacyjnej oraz jak zarządzać właściwymi jej przejawami
  6. „Trzy elementy składowe Motywacji 3.0 – jak budować i wzmacniać zachowania niezbędne współczesnej administracji publicznej