Tytuł szkolenia

Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzania procesowego

Termin

11-12-2017, 12-12-2017, 13-12-2017

Termin

11-13.12.2017

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; Action learning; Burza mózgów

Liczba uczestników

25

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra średnia i wyższa kierownicza urzędów i ministerstw
 • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za realizację działań i wsparcie realizacji procesów w organizacji

Cele

 • Przedstawienie metod i trybów mapowania procesów.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów.
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach.
 • Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.

Efekty szkolenia

 • Właściwe identyfikowanie i interpretowanie procesu w organizacji
 • Rozumienie zasady zarządzania procesami
 • Poznanie metod i technik mapowania procesów

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania procesami w administracji
 • Identyfikacja procesów biznesowych
 • Operacyjne zarządzanie procesem
 • Procesy kreowania wartości
 • Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia
 • Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów
 • Podejście procesowe do zarządzania organizacją
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Mapowanie i optymalizacja procesów
 • Zaawansowane metody modelowania
 • Budowa Systemu Zarządzania sprawnością organizacji z punktu widzenia podejścia procesowego
 • Zarządzanie procesami – aspekty praktyczne
 • warsztaty praktyczne