Tytuł szkolenia

Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzania procesowego

Termin

24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019

Termin

24-26.09.2019

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, Cykl Kolba, Action learning, Burza mózgów, warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

20

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra średnia i wyższa kierownicza urzędów i ministerstw
 • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za realizację działań i wsparcie realizacji procesów w organizacji

Cele

Przedstawienie metod i trybów mapowania procesów. Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności zbierania danych dla celów mapowania
i modelowania procesów. Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach. Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie procesu w organizacji
 • rozumienie zasady zarządzania procesami
 • poznanie metod i technik mapowania procesów

Program

 • Mapowanie procesów, metody mapowania procesów oraz zastosowanie map procesów: mapa przepływu procesu, wykres rybia ość, wykres Pareto, histogram, analiza FMEA, SPC, Poka-yoke, metoda 5 WHY, TQM i inne
 • Metody i techniki identyfikacji procesów zachodzących w organizacji, wybór procesów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, optymalizacja procesowa
 • Analiza i weryfikacja procesów (procesy zarządcze, operacyjne, wspomagające) wraz ze zidentyfikowaniem i opracowaniem mierników i produktów procesów;  Przygotowanie szczegółowych map procesów/ procedur postępowania - określenie obszarów
 • Diagramy procesów i workflow: diagramy przepływowe top-down; diagramy blokowe; activity charts; diagramy workflow; diagramy przepływowe cross-functional
 • Identyfikacja i analiza ryzyk; Wdrożenie i określenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności procesów
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3; Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards