Tytuł szkolenia

Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzanie procesowego

Termin

24-10-2018, 25-10-2018, 26-10-2018

Termin

24-26.10.2018

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; Action learning; Burza mózgów; warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

25

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra średnia i wyższa kierownicza urzędów i ministerstw
 • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za realizację działań i wsparcie realizacji procesów w organizacji

Cele

Przedstawienie metod i trybów mapowania procesów. Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów. Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach. Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności

Efekty szkolenia

 • Właściwe identyfikowanie i interpretowanie procesu w organizacji;
 • Rozumienie zasady zarządzania procesami;
 • Poznanie metod i technik mapowania procesów.

Program

 1. Mapowanie procesów, metody mapowania procesów oraz zastosowanie map procesów: mapa przepływu procesu, wykres rybia ość, wykres Pareto, histogram, analiza FMEA, SPC, Poka-yoke, metoda 5 WHY, TQM i inne.
 2. Metody i techniki identyfikacji procesów zachodzących w organizacji, wybór procesów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, optymalizacja procesowa;
 3. Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA;
 4. Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 5. Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC);
 6. TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach;
 7. Analiza i weryfikacja procesów (procesy zarządcze, operacyjne, wspomagające) wraz ze zidentyfikowaniem i opracowaniem mierników i produktów procesów;
 8. Przygotowanie szczegółowych map procesów/ procedur postępowania - określenie obszarów;
 9. Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM;
 10. Diagramy procesów i workflow: diagramy przepływowe top-down; diagramy blokowe; activity charts; diagramy workflow; diagramy przepływowe cross-functional;
 11. Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów: przepływ produktów i usług; przepływ informacji; przepływ decyzji; punkty pomiaru efektywności;
 12. Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych;
 13. Identyfikacja i analiza ryzyk;
 14. Doskonalenie i wdrożenie działań naprawczych;
 15. Wdrożenie i określenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności procesów;
 16. Koordynacja procesu przygotowania i aktualizacji instrukcji wykonawczych – organizacja zespołu;
 17. Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia: przepływu produktów i usług; zasobów; sposobów i punktów pomiaru efektywności;
 18. Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów: osobowych; technicznych/sprzętowych; informacyjnych; materiałowych;
 19. Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów;
 20. Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach;
 21. Rysowanie map wybranych procesów;
 22. Doskonalenie przykładowego procesu;
 23. Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards;
 24. Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC;
 25. Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3;
 26. Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement;
 27. Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards;
 28. Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC;
 29. Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3;
 30. Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement.