Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Legislacja dla początkujących

Termin

22-04-2024, 23-04-2024

Termin

22-23.04.2024

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00–16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

Pracownicy administracji publicznej uczestniczący w procesie prawotwórczym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych albo uczestniczenie w procedurze uchwalania bądź wydawania takich aktów), którzy rozpoczynają swoją „przygodę” z legislacją.

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi dyrektywami stanowienia prawa oraz zasadami techniki prawodawczej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem: Konstytucji, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych (struktura aktu, elementy aktu, typowe środki techniki prawodawczej)
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 • Dobre prawo:
  • reguły rzetelnej legislacji
  • zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
  • wstęp do zasad techniki prawodawczej
  • zasady ogólne techniki prawodawczej
  • tytuł ustawy
  • przepisy merytoryczne ustawy
  • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
  • nowelizacja
  • przepisy upoważniające; akty wykonawcze
  • typowe środki techniki prawodawczej (definicja, skrót, odesłanie wewnętrzne i zewnętrzne, przepis zawierający wyliczenie, dzienniczek promulgacyjny, odnośnik)