Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

06-04-2017, 07-04-2017, 10-04-2017, 02-06-2017, 05-06-2017, 06-06-2017

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, w tym procedurą, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 • System źródeł prawa oraz procedura tworzenia prawa
 • Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Wykładnia przepisów
 • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
 • Zasady ogólne
 • Tytuł ustawy
 • Przepisy merytoryczne ustawy
 • Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • Zmiana ustawy
 • Przepisy upoważniające; akty wykonawcze