Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

29-09-2016, 30-09-2016, 03-10-2016, 23-11-2016, 24-11-2016, 25-11-2016

Czas trwania

2 terminy szkolenia;

29-30.09. i 3.10.2016 r. (brak miejsc)
23-25.11.2016 r.

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

 

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, w tym procedurą, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

- System źródeł prawa oraz procedura tworzenia prawa
- Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
- Zasada demokratycznego państwa prawnego
- Wykładnia przepisów
- Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):

 • zasady ogólne
 • tytuł ustawy
 • przepisy merytoryczne ustawy
 • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • zmiana ustawy
 • przepisy upoważniające; akty wykonawcze