Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

19-05-2016, 20-05-2016, 23-05-2016

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

  • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
  • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, w tym procedurą, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie

Efekty szkolenia

  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
  • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

  • System źródeł prawa oraz procedura tworzenia prawa
  • Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
  • Zasada demokratycznego państwa prawnego
  • Wykładnia przepisów
  • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):

         - zasady ogólne
         - tytuł ustawy
         - przepisy merytoryczne ustawy
         - przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
         - zmiana ustawy
         - przepisy upoważniające; akty wykonawcze