Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

03-04-2023, 04-04-2023

Termin

3-4.04.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00–16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • uporządkowanie wiedzy dotyczącej źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 • System źródeł prawa
 • Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
 • zasady ogólne
 • tytuł ustawy
 • przepisy merytoryczne ustawy
 • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • zmiana ustawy
 • przepisy upoważniające; akty wykonawcze