Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

15-06-2015, 16-06-2015, 17-06-2015

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1150.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

■ pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
■ pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, w tym procedurą oraz techniką prawodawczą, a także systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie

Efekty szkolenia

■ zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
■ zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
■  ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych
urzędach

Program

■ System źródeł prawa
■ Procedura tworzenia prawa
■ Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
■ Zasada demokratycznego państwa prawnego
■ Wykładnia przepisów
■ Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
-- zasady ogólne
-- t ytuł ustawy
-- przepisy merytoryczne ustawy;
-- zmiana ustawy
-- przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
-- przepisy upoważniające; akty wykonawcze