Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

22-09-2022, 23-09-2022

Termin

22-23.09.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: warsztat (rozwiązywanie kazusów) połączony z wstępem teoretycznym

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 1. System źródeł prawa
 2. Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
 4. Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
 • zasady ogólne
 • tytuł ustawy
 • przepisy merytoryczne ustawy
 • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • zmiana ustawy
 • przepisy upoważniające; akty wykonawcze