Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

21-04-2022, 22-04-2022

Termin

21-22.04.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, techniką prawodawczą, systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 • System źródeł prawa
 • Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
  • zasady ogólne
  • tytuł ustawy
  • przepisy merytoryczne ustawy
  • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
  • zmiana ustawy
  • przepisy upoważniające; akty wykonawcze