Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

13-09-2021, 14-09-2021

Termin

13-14.09.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów) - szkolenie stacjonarne w siedzibie KSAP

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych
pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów
 • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 1. System źródeł prawa
 2. Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
 4. Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
 • zasady ogólne
 • tytuł ustawy
 • przepisy merytoryczne ustawy
 • przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • zmiana ustawy
 • przepisy upoważniające; akty wykonawcze