Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Legislacja dla nieprawników

Termin

23-04-2015, 24-04-2015, 27-04-2015

Czas trwania

24  godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

1150.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

• pracownicy administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych albo uchwalaniu lub wydawaniu aktów normatywnych • pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami stanowienia prawa, w tym procedurą oraz techniką prawodawczą, a także systemem źródeł prawa oraz metodami wykładni przepisów, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie

Efekty szkolenia

• zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstytucyjnych zasad tworzenia prawa • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki sporządzania aktów normatywnych oraz poprawnego kształtowania systemu takich aktów • ujednolicenie sposobu formułowania aktów normatywnych oraz rozwiązywania problemów techniczno–legislacyjnych i interpretacyjnych w poszczególnych urzędach

Program

 1. System źródeł prawa
 2. Procedura tworzenia prawa
 3. Zasady tworzenia prawa (reguły rzetelnej legislacji)
 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego
 5. Wykładnia przepisów
 6. Zasady techniki prawodawczej (wprowadzenie i kazusy):
 • zasady ogólne
 • tytuł ustawy
 • przepisy merytoryczne ustawy;
 • zmiana ustawy
 • przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawy
 • przepisy upoważniające; akty wykonawcze