Tytuł szkolenia

Korespondencja biurowa w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023

Termin

27, 29-30.03.2023

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych, godz. 11.15 - 14.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi, zarówno z krajów UE jak i spoza niej; omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu raportów i notatek służbowych. Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.  

Efekty szkolenia

Uczestnik treningu zapoznaje się z zasadami obowiązującymi przy pisaniu notatek służbowych w jęz. angielskim; poznaje strukturę i gramatykę raportu. Ma świadomość najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku oraz poszerza swoje zasoby językowe przygotowując bank zwrotów pomocnych dla piszących.  

Program

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe. Różnice między przekazem ustnym a pisemnym; cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia; styl i rejestr językowy; przygotowanie; 3 „C”. Uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi; różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji. Układ listu, zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych, różne rodzaje listów: zaproszenie, skarga, wyjaśnienie, przeprosiny; odpowiedzi na listy; e-mail a list.