Tytuł szkolenia

Język prawa w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

15-05-2023, 16-05-2023, 17-05-2023, 18-05-2023

Termin

15, 17-18.05.2023

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych, godz. 11.15 - 14.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Rozwijanie umiejętności językowych u pracowników administracji publicznej, którzy w swojej pracy stykają się z tekstami prawniczymi w języku angielskim (prawo unijne i jego wdrażanie). 

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami ułatwiającymi zrozumienie struktury i logiki tekstu prawnego w języku angielskim. 

Efekty szkolenia

Uczestnik treningu rozróżnia cechy charakterystyczne tekstu prawnego; potrafi posługiwać się podstawowymi czasownikami opisującymi przebieg legislacji; ma utrwalone struktury przydatne w tłumaczeniach dotyczących zagadnień prawa. Finalnie uczestnicy przygotowują niezbędny zestaw przydatnego słownictwa dotyczącego prawa. 

Program

Proces legislacyjny w Polsce od projektu do ustawy, najważniejsi uczestnicy i ich rola; etapy procesu legislacyjnego w UE, podmioty zaangażowane i ich uprawnienia; język prawniczy a język formalny.