Tytuł szkolenia

Język prawa w pigułce - poziom średniozaawansowany

Termin

12-12-2022, 13-12-2022, 14-12-2022, 15-12-2022

Termin

12, 14-15.12.2022

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) godz. 11.00-13.45

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

8

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

  • Rozwijanie umiejętności językowych u pracowników administracji publicznej, którzy w swojej pracy stykają się z tekstami prawniczymi w języku angielskim (prawo unijne i jego wdrażanie).
  • Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami ułatwiającymi zrozumienie struktury i logiki tekstu prawnego w języku angielskim.

Efekty szkolenia

Uczestnik treningu rozróżnia cechy charakterystyczne tekstu prawnego; potrafi posługiwać się podstawowymi czasownikami opisującymi przebieg legislacji; ma utrwalone struktury przydatne w tłumaczeniach dotyczących zagadnień prawa. Finalnie uczestnicy przygotowują niezbędny zestaw przydatnego słownictwa dotyczącego prawa.

Program

Proces legislacyjny w Polsce od projektu do ustawy, najważniejsi uczestnicy i ich rola; etapy procesu legislacyjnego w UE, podmioty zaangażowane i ich uprawnienia; język prawniczy a język formalny.