Tytuł szkolenia

Inwentaryzacja 2018

Termin

16-11-2018

Termin

16.11.2018

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Przygotowanie jednostek do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji za rok 2018 w świetle obowiązków związanych z ewidencją mienia państwowego.

Efekty szkolenia

Zgodna ze stanem rzeczywistym prezentacja informacji o stanie mienia państwowego wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Program

  • Zasady zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki w zakresie prezentacji danych o stanie mienia na 31 grudnia 2018 roku
  • Cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki
  • Przygotowanie i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi
  • Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
  • Cel i zakres KSR 11 „Środki trwałe” w zakresie inwentaryzacji środków trwałych
  • Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji, przebieg inwentaryzacji oraz rozliczenie inwentaryzacji - dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji 
  • Studium przypadku oraz przykłady zarządzeń ws. inwentaryzacji za rok 2018