Tytuł szkolenia

Inwentaryzacja 2017 – ustalanie stanu mienia państwowego a standardy przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury

Termin

30-10-2017

Termin

30.10.2017

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Adresat

Państwowe jednostki budżetowe, w tym dysponenci główni, dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne i inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym ZUS i KRUS.

Cele

Przygotowanie jednostek do inwentaryzacji za rok 2017 w świetle obowiązków związanych z ewidencją mienia państwowego, z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Efekty szkolenia

Zgodna ze stanem rzeczywistym prezentacja informacji o stanie mienia państwowego wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Program

  • Zasady zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki w zakresie prezentacji danych o stanie mienia na 31 grudnia 2017 roku
  • Cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki
  • Przygotowanie i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi
  • Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
  • Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji, przebieg inwentaryzacji oraz rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
  • Dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji drogą spisu z natury aktywów innych niż zapasy, np. środki trwałe
  • Pozostałe metody inwentaryzacji i ich zastosowanie oraz rozliczenie
  • Terminy inwentaryzacji i jej udokumentowanie
  • Przykłady zarządzeń ws. inwentaryzacji