Tytuł szkolenia

Intensywny trening językowy - Po angielsku na piśmie (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

23-11-2017, 24-11-2017, 25-11-2017

Termin

23-25.11.2017

Czas trwania

3-25.11 2017 r.  (23-24.11. w godz. 10:00-15:30 i 25.11. w godz. 8:00-13:30-sobota)
(20 godzin lekcyjnych)

Forma zajęć

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe

Liczba uczestników

6-10 osób

Koszt

550.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i spoza niej; omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu raportów i notatek służbowych

Program

 • różnice między przekazem ustnym a pisemnym
 • cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia
 • styl i rejestr językowy
 • 3 „C”s.
 • uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi
 • różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji
 • układ listu
 • zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych
 • różne rodzaje listów: zaproszenie, skarga, wyjaśnienie, przeprosiny
 • odpowiedzi na listy
 • e-mail a list
 • zasady obowiązujące przy pisaniu notatek służbowych w jęz. angielskim
 • struktura i gramatyka raportu
 • omówienie najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku
 • przygotowanie banku zwrotów pomocnych dla piszących