Tytuł szkolenia

Ile może wiedzieć obywatel? Prawo dostępu do informacji publicznej i jego najnowsze zmiany

Termin

02-10-2017, 03-10-2017

Termin

2-3.10.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Bartosz Bator

Adresat

wszyscy pracownicy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych oraz nieposiadających wykształcenia prawniczego pracowników urzędów

Cele

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przepisów dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy urzędnika, w tym najnowszymi zmianami w prawie – ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Efekty szkolenia

  • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości treści aktów prawnych, pojęć oraz praktyki dot. ochrony informacji publicznej
  • posiadanie umiejętności zgodnego z prawem udzielania informacji bądź odmowy dostępu do niej, czy ponownego wykorzystania
  • poznanie najnowszych zmian w prawie szczególnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Program

  • Wprowadzenie - Pojęcie informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy. Komu przysługuje prawo dostępu? Podmioty obowiązane do udostępnienia
  • Zasady dostępu do informacji - Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Jak udostępniać? Ograniczenie prawa do informacji
  • Tryb udostępniania informacji - Wnioskowy, przez wywieszenie, wyłożenie. Jakie obowiązki ma instytucja udostępniająca? Forma, termin i koszty
  • Odmowa udostępnienia, umorzenie postępowania i odwołanie od decyzji. Skarga do sądu. Odpowiedzialność karna
  • Nowe przepisy - Przyczyny wprowadzenia zmian. Podstawowe pojęcia. Zasady udostępniania i przekazywania informacji. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji. Omówienie ograniczeń wykorzystania. Opłaty. Oferta urzędu zawierająca warunki ponownego wykorzystania. Warunki odmowy. Omówienie zmian w innych przepisach. Przepisy przejściowe.