Tytuł szkolenia

Ile może wiedzieć obywatel? Prawo dostępu do informacji publicznej i jego najnowsze zmiany

Termin

02-10-2017, 03-10-2017

Termin

2-3.10.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

wszyscy pracownicy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych oraz nieposiadających wykształcenia prawniczego pracowników urzędów

Cele

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przepisów dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy urzędnika, w tym najnowszymi zmianami w prawie – ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Efekty szkolenia

  • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości treści aktów prawnych, pojęć oraz praktyki dot. ochrony informacji publicznej
  • posiadanie umiejętności zgodnego z prawem udzielania informacji bądź odmowy dostępu do niej, czy ponownego wykorzystania
  • poznanie najnowszych zmian w prawie szczególnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Program

  • Wprowadzenie - Pojęcie informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy. Komu przysługuje prawo dostępu? Podmioty obowiązane do udostępnienia
  • Zasady dostępu do informacji - Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Jak udostępniać? Ograniczenie prawa do informacji
  • Tryb udostępniania informacji - Wnioskowy, przez wywieszenie, wyłożenie. Jakie obowiązki ma instytucja udostępniająca? Forma, termin i koszty
  • Odmowa udostępnienia, umorzenie postępowania i odwołanie od decyzji. Skarga do sądu. Odpowiedzialność karna
  • Nowe przepisy - Przyczyny wprowadzenia zmian. Podstawowe pojęcia. Zasady udostępniania i przekazywania informacji. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji. Omówienie ograniczeń wykorzystania. Opłaty. Oferta urzędu zawierająca warunki ponownego wykorzystania. Warunki odmowy. Omówienie zmian w innych przepisach. Przepisy przejściowe.