Tytuł szkolenia

Identyfikacja i analiza ryzyka w administracji w procesie kontroli zarządczej

Termin

25-04-2022, 26-04-2022

Termin

25-26.04.2022

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

Przedstawienie metodyki przeprowadzania analiz ryzyka w procesach podejmowania decyzji w administracji publicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami zasad i technikami zarządzania ryzykiem, w tym wymaganiami MF w zakresie kontroli zarządczej, ale również ze standardami światowymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady metod i technik analitycznych służących identyfikacji i ocenie ryzyka. Przedmiot ma celu zbudowanie praktycznych umiejętności i kompetencji z obszaru projektowania i interpretacji systemu zarządzania ryzykiem oraz kształtowania kontroli zarządczej w administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie zasady identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem wg wybranych koncepcji i metodyk zarządczych
 • rozumienie zasady konstruowania systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
 • poznanie metod i technik analitycznych zgodnych z metodyką MF i KE oraz wybranych krajów UE

Program

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty
 • Struktura zarządza ryzykiem