Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Identyfikacja i analiza ryzyka w administracji w procesie kontroli zarządczej

Termin

19-11-2018, 20-11-2018

Termin

19-20.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków; Cykl Kolba; Action learning; Burza mózgów.

Liczba uczestników

25

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów 
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

Przedstawienie metodyki przeprowadzania analiz ryzyka w procesach podejmowania decyzji w administracji publicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami zasad i technikami zarządzania ryzykiem, w tym wymaganiami MF w zakresie kontroli zarządczej, ale również ze standardami światowymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady metod i technik analitycznych służących identyfikacji i ocenie ryzyka. Przedmiot ma celu zbudowanie praktycznych umiejętności i kompetencji z obszaru projektowania i interpretacji systemu zarządzania ryzykiem oraz kształtowania kontroli zarządczej w administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • Właściwe identyfikowanie i interpretowanie zasady identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem wg wybranych koncepcji i metodyk zarządczych;
 • Rozumienie zasady konstruowania systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej;
 • Poznanie metod i technik analitycznych zgodnych z metodyką MF i KE oraz wybranych krajów UE.

Program

BLOK I Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

 • Ryzyko w administracji publicznej – podstawy prawne.
 • Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
 • Stany podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji a ryzyko.
 • Ryzyko – różne określenia (kontekst) i kategorie ryzyka.
 • Typologia ryzyka.

BLOK II Cele i zasady zarządzania ryzykiem.

 • Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej.
 • Standardy kontroli zarządczej.
 • Wskazówki Ministerstwa Finansów.
 • Koncepcje zarządzania ryzykiem wg COSO, FERMA, M_o_R – przegląd metod i technik.
 • Proces zarządzania ryzykiem (zarządzanie ryzykiem w projekcie wg PMBOK Guide, podejście do ryzyka wg PMI).

BLOK III Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem

 • Cele i mierniki ich realizacji w jednostce organizacyjnej;
 • Identyfikacja ryzyka – czynniki wewnętrzne, zewnętrzne;
 • Źródła poszukiwań ryzyka w urzędzie/ministerstwie;
 • Metody i techniki identyfikacji ryzyka;
 • Ocena ryzyka (skutek, prawdopodobieństwo, istotność);
 • Mapa/macierz ryzyka (3x3, 5x5);
 • Rodzaje reakcji na ryzyko;
 • Monitoring ryzyka.

BLOK IV Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty 

 • Burze mózgów i inne metody identyfikacji ryzyka.
 • Kwestionariusze – narzędzia analityczne.
 • Analiza potencjalnych strat – skutków zmaterializowania ryzyka.
 • Analiza środowiskowa.
 • Scenariusze zagrożeń.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa.
 • Szacowanie skutków.
 • Mapowanie ryzyka.
 • Hierarchizacja ryzyk.
 • Określanie reakcji na ryzyko.

BLOK V Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty 

 • Polityka zarządzania ryzykiem w organizacji – administracji publicznej.
 • Rejestry i Mapy ryzyka.
 • Raportowanie.

BLOK VI Struktura zarządza ryzykiem

 • Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
 • Monitorowanie i ewaluacja ryzyka.
 • Rola kierownika jednostki i pracowników,
 • Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji. 

BLOK VII Podsumowanie

 • Dlaczego należy zarządzać ryzykiem;
 • Przykłady dobrych praktyk zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.