Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Formułowanie i redagowanie przepisów

Termin

07-09-2020, 08-09-2020

Termin

7-8.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

12

Koszt

790.00 PLN

Adresat

 • nie-legislatorzy realizujący zadania w ramach procesu legislacyjnego
 • poczatkujący legislatorzy

Cele

Nabycie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy o strukturze aktu normatywnego, jego budowie, zasadach oznaczania i formułowania przepisów oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Zdolność do uniknięcia najczęstszych błędów techniczno-legislacyjnych.

 

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach techniki prawodawczej
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności oznaczania, formułowania i umiejscowienia przepisu w strukturze aktu normatywnego
 • umiejętność uniknięcia najczęstszych błędów przy konstruowaniu takich przepisów w projektach aktów normatywnych

Program

 • Ogólne zasady formułowania i redagowania przepisów (m.in. zasada zwięzłości i unikania nadmiernej kazuistyki, dyrektywa adekwatności, dyrektywa języka potocznego oraz konsekwencji terminologicznej)
 • Systematyzacja i oznaczanie przepisów, w tym przepisów dodawanych w drodze nowelizacji
 • Odesłania (funkcje, dopuszczalność, sposób formułowania, oznaczanie adresu publikacyjnego)
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów; przykłady przepisów dysfunkcjonalnych
 • Zasady dotyczące konstrukcji aktu prawnego (zasady formułowania tytułu, w tym tytułu aktu nowelizującego, wymagania Zasad techniki prawodawczej i praktyczne reguły ustalania kolejności przepisów
 • Wybrane grupy przepisów (upoważniające, ustrojowe, przejściowe, końcowe, karne i karnoadministracyjne,  itp.)