Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej

Termin

24-11-2015, 25-11-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

  • kadra kierownicza komórek organizacyjnych odpowiedzialnych m.in. za audyt wewnętrzny i kontrolę
  • doradcy etyczni w urzędach lub osoby, które przejmą ich funkcje w przyszłości

Cele

Przekazanie wiedzy i umiejętności, potrzebnych urzędnikom państwowym szczebla zarządzającego, z zakresu szeroko pojętego zapobiegania korupcji oraz wspierania etosu zawodowego i etyki Służby Cywilnej, w tym skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie oraz skutecznego wspierania zachowań etycznych w swoim zespole i instytucji.

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności potrzebnych uczestnikom w codziennej pracy do skutecznego reagowania w sytuacjach wątpliwych etycznie oraz pomocy podwładnym w kształtowaniu i rozwoju etosu zawodowego
  • poznanie metod i technik zarządzania wspomagających zachowania i wybory etyczne wśród podwładnych

Program

  • Przyczyny zachowań niezgodnych z etyką służby cywilnej: konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej; sytuacja wyboru między korzyścią własną a wartościami służby cywilnej; tworzenie się anomii pracowniczej jako mechanizmu przyzwolenia na zachowania nieetyczne.
  • Zarządzanie a korupcja i zachowania nieetyczne: rola kontroli i metod systemowych i policyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia; podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników, i jak ich unikać
  • Techniki budowania etosu pracowniczego – jak powiązać wiedzę prawną i związaną z policyjnymi metodami zapobiegania korupcji z poprawnym zarządzaniem zespołem i instytucją
  • Prawo a etyka – granice etyki, naruszenia prawa, korupcja: różnica między zachowaniami nieetycznymi a korupcją; prawo jako pomoc dla szefa – artykuły kodeksów przydatne w codziennej pracy urzędnika i jego przełożonego; algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji
  • Sytuacje trudne etycznie w pracy członka korpusu służby cywilnej: diagnoza sytuacji trudnych w pracy urzędnika; radzenie sobie w sytuacjach trudnych: z klientami, współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi