Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – aktualne wyzwania i rozwiązania

Termin

15-05-2024

Termin

15 maja 2024, godz. 9:30-14:30

Czas trwania

6h dydaktycznych

Forma zajęć

•forma online •wykład z elementami pracy warsztatowej

Liczba uczestników

30

Koszt

500.00 PLN

Adresat

pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za edukację oraz integrację społeczną imigrantów

Cele

poznanie najważniejszych problemów edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole, poznanie modeli nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz funkcjonujących rozwiązań, analiza potrzeb ucznia oraz szkoły z perspektywy dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów polskojęzycznych; analiza doświadczeń innych krajów; poznanie znaczenia szkoły dla procesu integracji imigrantów

Efekty szkolenia

  • pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie edukacji uczniów z doświadczeniem migracji, aktualnych wyzwań i przyjętych rozwiązań
  • rozwijanie umiejętności w zakresie opisu i oceny sytuacji oraz potrzeb ucznia z doświadczeniem migracji
  • przygotowanie do analizy wyzwań związanych z edukacją dziecka z doświadczeniem migracji oraz optymalizacji tego procesu na poziomie placówki edukacyjnej
  • przygotowanie do analizy sytuacji ucznia z doświadczeniem migracji w polskiej szkole w odniesieniu do doświadczeń innych krajów

Program

  1. Typy doświadczenia migracyjnego w kontekście edukacji
  2. Sylwetka ucznia z doświadczeniem migracji
  3. Modele nauczania dziecka z doświadczeniem migracji
  4. Szkoła a inne instytucje i organizacje wspierające proces edukacji oraz integracji społecznej imigrantów
  5. Doświadczenia wybranych krajów europejskich
  6. Znaczenie edukacji dziecka dla procesu integracji społecznej imigrantów