Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Dyscyplina finansów publicznych w kontekście gospodarowania środkami unijnymi oraz w zamówieniach publicznych

Termin

19-03-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład dotyczący orzecznictwa i praktyki; konwersatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Adresat

• kierownicy jednostek sektora finansów publicznych • główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych • pracownicy działów finansowych i zamówień publicznych

Cele

Przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Efekty szkolenia

Uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspektach gospodarowania środkami unijnymi i w zamówieniach publicznych

Program

  1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi: naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami; nieprawidłowe rozliczenie; niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi; niedochodzenie lub nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi; wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami; nieterminowe rozliczenie lub dokonanie zwrotu środków unijnych; nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
  2. Monitorowanie projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych
  3. Nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych  a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym kary umowne wg nowych przepisów i nowe zasady umarzania należności
  4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych: nieuczciwa konkurencja; ustalanie wartości zamówienia; opis  sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; określenie kryteriów oceny ofert; przesłanki stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego; naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
  5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej
  6. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym zawiadomienie o naruszeniu oraz powody umorzenia postępowania