Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Dobór próby i wnioskowanie w kontroli i w audycie

Termin

23-05-2016, 24-05-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład wprowadzający niezbędną wiedzę teoretyczną przeplatany pracą w grupach oraz rozwiązywanie zadań testowych (indywidualnie); każdy blok będzie zakończony praktyczną pracą w grupach, w tym warsztatami z wykorzystaniem programu MS Excel

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • audytorzy wewnętrzni oraz kontrolerzy kontroli instytucjonalnej
 • kontrolerzy projektów finansowanych ze środków UE
 • pracownicy komórek kontroli lub wykonujący czynności kontrolne w komórkach merytorycznych

Cele

 • przedstawienie praktycznych rozwiązań dla problemu wnioskowania o całej populacji na podstawie próby czyli znikomej części populacji
 • przedstawienie wad i zalet analizy ryzyka oraz metod statystycznych
 • wskazanie przesłanek, którymi należy się kierować przy wyborze danej metody

Efekty szkolenia

 • zrozumienie ograniczeń wynikających z badania części a nie całości
 • zrozumienie zasad wnioskowania na podstawie wyników stwierdzonych w próbie, w tym zasad wnioskowania statystycznego
 • nabycie umiejętności wyboru właściwej metody doboru próby oraz określenia właściwej jej wielkości

Program

 • Istota wnioskowania opartego o badanie próby. Zasady i ograniczenia przy wnioskowaniu o populacji na podstawie próby. Rodzaje błędów wnioskowania
 • Analiza ryzyka – zasady. Wnioskowanie o populacji przy wyborze próby w oparciu o analizę ryzyka. Parametry decydujące o jakości wnioskowania
 • Wnioskowanie statystyczne – proces i założenia. Parametry decydujące o jakości wnioskowania statystycznego
 • Statystyka - podstawy. Rozkład normalny. Miary tendencji centralnej i miary zmienności
 • Badanie cech jakościowych. Badanie cech ilościowych
 • Próbkowanie proporcjonalne do wartości (MUS – Monetary Unit Sampling)