Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji

Termin

07-03-2019

Termin

7.03.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oraz praktyczne ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów
 • radcy prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Wsparcie w zgodnym z wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, zapoznanie z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników.

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami (nowymi i dotychczasowymi)oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • nauka stosowania posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 • Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego czasu pracy
 • Zasady prawidłowego planowania czasu pracy
 • Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe
 • Przypadki, w których konieczne jest tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy konkretnego pracownika
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Zakazy pracy nadliczbowej
 • Zwolnienie pracownika od pracy w celach prywatnych
 • Podstawa prawna obowiązku pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, ponad wymiar czasu pracy oraz w dniu dodatkowo wolnym,
 • Ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej
 • Limit godzin nadliczbowych
 • Konieczność rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 • Obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w przypadku, gdy pracownik pracował w dniu wolnym
 • Skutki nieoddania innego dnia wolnego
 • Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu
 • Praca w porze nocnej Czas pracy a dyżur
 • Czas pracy a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników
 • Czas pracy a podróż służbowa pracownika
 • Poprawne prowadzenie ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r.