Tytuł szkolenia

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Termin

28-10-2019, 29-10-2019

Termin

28-29.10.2019 

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, cykl Kolba, action learning, burza mózgów

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

dr Artur Bartoszewicz

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Cele

Przedstawienie metodyki przygotowania budżetu zadaniowego zgodnej z wytycznymi Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów oraz dobrymi praktykami Banku Światowego, jak również doświadczeniami administracji rządowej i JST. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi budżetowania zadaniowego w Polsce (od 2006 r.). Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady metod i technik konstruowania budżetu zadaniowego na poziomie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych. Zaprezentowane będzie powiązanie budżetu zadaniowego z systemem kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Przedmiot ma celu podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji z obszaru budowy, zarządzania oraz ewaluacji budżetu zadaniowego w kontekście stosowanego w jednostce administracji publicznej systemu kontroli zarządczej. Szczególny nacisk położony jest na ocenę efektywności i skuteczności działania, która poprzez ocenę sprawności wyników osiągania celów i realizacji zadań, umożliwia wypełnienie obowiązków wypływających z zapisów art. 175 UFP.

Efekty szkolenia

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie podstaw prawnych budżetowania zadaniowego, jako elementu systemu kontroli zarządczej
 • rozumienie zasady konstruowania budżetu zadaniowego i jego organizowania w systemie kontroli zarządczej w JSFP
 • poznanie metod i technik oceny efektywności i skuteczności działania JSFP na podstawie ich celów i zadań

Program

 • Zasady opracowania i planowania budżetu - Przegląd regulacji prawnych dotyczących budżetu zadaniowego
 • Standard formułowania celów
 • Zasady definiowania mierników
 • Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu zgodnie z art. 175 UFP
 • Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej
 • Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
 • Środki unijne a budżet zadaniowy
 • Rola Departamentu Ekonomiczno-Finansowego oraz rola departamentów merytorycznych (projektowych) w tworzeniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego (realizacja celów i mierników)
 • Systemy informatyczne a BZ i KZ – aplikacja BUZA
 • Kontrola zarządcza
 • Ćwiczenia i warsztaty z definiowania celów, mierników i zadań, podzadań i działań oraz określaniu ryzyk realizacji celów i zadań/podzadań/działań w budżecie zadaniowym